TUBE & BOX

HYDROCORTISONE CREAM 1 %

Rp.5.060,00

BTL

HI-BONE 600 CAPLET

Rp.181.501,00

TUBE & BOX

BRENTAN SALEP KULIT

Rp.69.548,00

TUBE & BOX

TERRA-CORTRIL OPHTH SALEP MATA

Rp.15.731,00

TUBE & BOX

TERRA-CORTRIL TOPICAL SALEP KULIT

Rp.17.153,00

BOTOL & BTL

LOCOID SCALP LOTION

Rp.124.122,00

TUBE & BOX

HYDROCORTISONE CREAM 2,5 % INDO FARMA

Rp.135.538,00

TUBE & BOX

CHLORAMFECORT CREAM

Rp.18.647,00

BOTOL & BTL

TRACETATE SUSPENSI 200 ML

Rp.480.701,00

TUBE & BOX

THECORT CREAM

Rp.68.310,00

TUBE & BOX

CENDO MYCOS SALEP MATA

Rp.33.207,00

TUBE & TB

CALACORT CREAM

Rp.22.517,00