KAPSUL & BOX

DOXACIN CAPSULE

Rp 136.620,00

TABLET & BOX

CIVELL CAPLET 500 MG

Rp 417.451,00

KAPSUL & BOX

AMOXICILLIN CAPSULE 250 MG INDO FARMA

Rp 39.864,00

KAPLET & BOX

VIPRAM CAPLET1.5 MIU

Rp 189.751,00

BOTOL & BTL

VIPRAM SYRUP

Rp 37.950,00

TABLET & BOX

CIPROFLOXACIN CAPSULE 500 MG INDO FARMA

Rp 32.671,00

KAPSUL & BOX

THIAMFILEX CAPSUL 500 MG 100'S

Rp 183.481,00

TABLET & BOX

DUMOXIN TABLET 100 MG

Rp 259.326,00

KAPLET & BOX

CYLOWAM CAPSUL 500 MG

Rp 157.300,00

BOTOL

AMOXSAN ORAL DROPS 15ML

Rp 28.337,00

KAPSUL & BOX

VIBRAMYCIN CAPSUL 50 MG

Rp 391.766,00

TABLET & BOX

CIPROXIN TABLET 500 MG 20'S

Rp 636.526,00