BTL

BETADINE LARUTAN 30 ML

Rp25.530,00

BTL

BETADINE LARUTAN 5 ML

Rp5.966,00

BOTOL

BETADINE LARUTAN 15 ML

Rp14.936,00

BOTOL

BETADINE FEMINIME HYGIENE

Rp32.999,00

BOX

BETADINE VAGINAL DOUCHE PA 100 ML

Rp113.609,00

TUBE & BOX

BETADINE SALEP KULIT 10 G

Rp22.327,00

BOTOL & BTL

BETADINE LARUTAN 1 LITER

Rp223.388,00

TUBE

BETADINE SALEP KULIT 20 G

Rp33.764,00

TUBE & TUBE

BETADINE SALEP KULIT 5 G

Rp12.740,00

BTL

STARDINE LARUTAN 60 ML

Rp17.808,00

BOTOL & BTL

STARDINE LARUTAN 1 L

Rp191.475,00

BOTOL

STARDINE LARUTAN 5 L

Rp893.550,00