BOTOL & BTL

BETAM-OPTHAL TETES MATA

Rp.62.808,00

TUBE & BOX

HELTISKIN CREAM 10 G

Rp.20.873,00

TUBE & BOX

CORSADERM CREAM 10 G

Rp.15.861,00

BOTOL & BTL

POLACEL SYRUP

Rp.27.831,00

BOX

BETASON-N CREAM

Rp.15.497,00

TUBE & BOX

DIPROSONE-OV SALEP KULIT 10 G

Rp.104.312,00

TUBE & BOX

SCANDERMA CREAM

Rp.26.369,00

TUBE

BETASON CREAM

Rp.10.058,00

TUBE & BOX

BETOPIC CREAM

Rp.31.626,00

TUBE

SCANDERMA PLUS CREAM

Rp.41.489,00

TUBE & BOX

METASKIN - N CREAM

Rp.26.566,00

TUBE

MESONTA CREAM

Rp.43.010,00