TUBE

LAMISIL CREAM 10 G

Rp.50.216,00

TABLET & BOX

LEVITRA TABLET 10 MG

Rp.596.715,00

TABLET & BOX

LEVITRA TABLET 20 MG

Rp.710.680,00

TABLET & BOX

LEVOFLOXACIN TABLET 500 MG OGB NOVELL

Rp.66.385,00

TUBE

LOCASALEN SALEP KULIT

Rp.80.099,00

BTL

MUCERA SYRUP

Rp.29.096,00

TABLET & BOX

PALOVIR TABLET 200 MG

Rp.0,00

TABLET & BOX

ISPRINOL TABLET 500 MG

Rp.94.882,00

BOTOL & BTL

ISPRINOL SYRUP 250 MG

Rp.94.876,00

KAPLET & BOX

LACTAMOX CAPLET 500 MG

Rp.121.441,00

KAPLET & BOX

CEFSPAN TABLET 200 MG

Rp.461.726,00

TABLET & BOX

PRIMPERAN COMPOSITUM TABLET

Rp.164.450,00