KAPLET & BOX

BONIC DS CAPLET

Rp.210.013,00

KAPSUL & BOX

CELEBREX CAPSULE 100 MG

Rp.390.919,00

KAPSUL & BOX

CELEBREX CAPSULE 200 MG

Rp.549.747,00

TUBE

DAKTARIN CREAM 5 G

Rp.25.174,00

KAPSUL & BOX

DIABETONE CAPSULE

Rp.235.291,00

SYRINGE & BOX

EPOTREX - NP SYRINGE 2000 U

Rp.432.631,00

VIAL & BOX

FOSULAR

Rp.227.701,00

KAPSUL & BOX

HEMAVITON SKIN NUTRIENT CAPSULE 50's

Rp.57.531,00

KAPSUL & BOX

HEPASIL CAPSULE

Rp.187.551,00

BTL

IMUNOS SYRUP

Rp.79.695,00

TABLET & BOX

LIBROFED TABLET

Rp.42.350,00

TABLET & BOX

NECIBLOK CAPLET 500 MG

Rp.113.851,00