TUBE & BOX

MYCOSPOR CREAM 15 G

Rp.124.920,00

KAPSUL & BOX

PETRAZOLE CAPSULE

Rp.235.291,00

TUBE & BOX

TERMISIL CREAM 10 G

Rp.61.100,00

BTL

TOPISEL LOTION

Rp.34.155,00

BOX

TROSYD CREAM 20 G

Rp.142.318,00

TUBE & BOX

PROFUNGAL CREAM 5 G

Rp.20.873,00

KAPSUL & BOX

SPORANOX CAPSULE

Rp.1.276.168,00

TUBE & BOX

INTERZOL CREAM

Rp.32.258,00

TUBE & TUBE

PRODERMAL CREAM 1 %

Rp.50.601,00

BOTOL & BTL

KALPANAX TINCTURE

Rp.3.163,00

TUBE & BOX

KETOCONAZOLE CREAM 2% OGB NOVELL

Rp.8.051,00

BOX

SASTID SABUN

Rp.44.528,00