KAPLET & BOX

GITARAMIN CAPLET

Rp135.410,00

STRIP & BOX

OSKADON TABLET

Rp81.950,00

TABLET & BOX

MERISLON TABLET 12 MG

Rp841.941,00

TABLET & BOX

PARACETAMOL TABLET (FM)

Rp21.230,00

BTL

MOFEN SUSPENSI

Rp21.505,00

BOX

COPAL CHEST RUB 36 G

Rp24.036,00

KAPLET & BOX

OPISTAN CAPLET

Rp63.251,00

KAPLET & BOX

LAPISTAN CAPLET

Rp164.450,00

KAPLET & BOX

PRORIS CAPLET 200 MG

Rp97.461,00

KAPLET & BOX

MEFENTAN KAPLET 500 MG

Rp40.480,00

KAPLET & BOX

ANALSPEC CAPLET 500 MG

Rp170.830,00

KAPLET & BOX

GUNACETA CAPLET 650 MG

Rp40.480,00