KAPLET & BOX

GITARAMIN CAPLET

Rp 135.410,00

STRIP & BOX

OSKADON TABLET

Rp 81.950,00

TABLET & BOX

MERISLON TABLET 12 MG

Rp 841.941,00

TABLET & BOX

PARACETAMOL TABLET (FM)

Rp 21.230,00

BTL

MOFEN SUSPENSI

Rp 21.505,00

BOX

COPAL CHEST RUB 36 G

Rp 24.036,00

KAPLET & BOX

OPISTAN CAPLET

Rp 63.251,00

KAPLET & BOX

LAPISTAN CAPLET

Rp 164.450,00

KAPLET & BOX

PRORIS CAPLET 200 MG

Rp 97.461,00

KAPLET & BOX

MEFENTAN KAPLET 500 MG

Rp 40.480,00

KAPLET & BOX

ANALSPEC CAPLET 500 MG

Rp 170.830,00

KAPLET & BOX

GUNACETA CAPLET 650 MG

Rp 40.480,00