promo

BOTOL & BTL

IKADRYL SYRUP 60 ML

Rp16.276,00
promo

BOTOL & BTL

SANADRYL SYRUP 60 ML

Rp16.787,00
promo

BELUM DITENTUKAN

BENACOL SYRUP 100 ML

Rp17.233,00
promo

BTL

SANADRYL SYRUP 120 ML

Rp17.744,00
promo

BELUM DITENTUKAN

NUFADRYL EXPECTORANT SYRUP

Rp17.033,00
promo

BOTOL & BTL

PONCODRYL SYRUP 60 ML

Rp17.094,00
promo

BELUM DITENTUKAN

PRIMADRYL PLUS SYRUP 120 ML

Rp19.536,00
promo

BTL

IKADRYL SYRUP 100 ML

Rp22.531,00
promo

BOTOL & BTL

PONCODRYL SYRUP 100 ML

Rp23.199,00
promo

BTL

SANADRYL DMP SYRUP 120 ML

Rp25.020,00
promo

BOTOL & BTL

PROMEDEX SYRUP

Rp35.742,00
promo

SACHET & BOX

PHAROLIT SACHET (JERUK) 60'S

Rp100.899,00