SACHET & BOX

ORALIT SACHET KIMIA FARMA

Rp.69.960,00

BTL

SANADRYL DMP SYRUP 120 ML

Rp.24.795,00

BOTOL & BTL

INADRYL SYRUP 50 ML

Rp.11.386,00

BTL

OTSU-NS INFUS 500 ML

Rp.18.904,00

BOTOL & BTL

PONCODRYL SYRUP 100 ML

Rp.22.991,00

BOTOL & BTL

PONCODRYL SYRUP 60 ML

Rp.16.940,00

BOTOL & BTL

DONEXAN-DX SYRUP 120 ML

Rp.22.771,00

BOTOL & BTL

DONEXAN-DX SYRUP 60 ML

Rp.13.916,00

BOTOL & BTL

IKADRYL SYRUP 60 ML

Rp.16.130,00

BOTOL & BTL

NELADRYL DMP SYRUP

Rp.20.240,00

BOTOL

ECOSOL INFUS NaCl 0,9% 100 ML

Rp.12.018,00

BTL

NELADRYL EXPECTORANT SYRUP 60 ML

Rp.16.445,00